Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jednym z celów edukacji przedszkolnej jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i potrzebami, a w efekcie końcowym osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej. Jednak nie wszystkie dzieci rozwijają się w sposób harmonijny, dlatego też organizowana jest z nimi praca korekcyjno – kompensacyjna w celu usprawnienia zaburzonych funkcji psychomotorycznych, wyrównania dysproporcji rozwojowych, podniesienia poziomu tych umiejętności i sprawności, które zapewnią pomyślny start w szkole. Pierwotną przyczyną niepowodzeń w nauce są najczęściej zaburzenia rozwojowe. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych i wczesne prowadzenie oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych przynoszą efekty. 
 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są przeznaczone dla dzieci, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia w naszym przedszkolu są prowadzone w zakresie zaburzonych funkcji percepcyjnych, tj.: percepcji słuchowej, wzrokowej oraz małej motoryki. Odbywają się raz w tygodniu, a czas jednostki zajęciowej wynosi 60 minut. Forma pracy z dzieckiem ma charakter zabawowy, bo tylko wówczas dziecko chętnie i aktywnie współpracuje z nauczycielem i realizuje zaplanowane działania. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu. 
 

Celem programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest umożliwienie dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. 
 

1. Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.

2. Ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania przez:

- ćwiczenia koncentracji uwagi,

- rozwijanie spostrzegawczości,

-usprawnianie koordynacji wzrokowo ruchowej i sprawności manualnej,

- rozwijanie percepcji słuchowej,

- kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli.

3. Ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, umiejętności, które są przewidziane programem nauczania

4. Wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym; rozbudzanie zainteresowań i wyrabianie właściwej motywacji do nauki. 
 

Osiągnięcie celu nadrzędnego możliwe będzie przy jednoczesnym określeniu celów szczegółowych, które będą warunkiem do jego realizacji: 
 

1.Wzmacnianie wiary w możliwości każdego dziecka;

2.Tworzenie warunków dążących do pełnej integracji społecznej;

3.Rozwijanie empatii – wyrażanie uczuć i reagowanie na nie przez:

• poznawanie własnych reakcji w różnorodnych sytuacjach;

• określanie, rozumienie i identyfikacja swoich stanów emocjonalnych;

• uwrażliwienie na stany emocjonalne innych dzieci;

• rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości;

• rozwijanie potrzeby kontaktu z innymi.

1. Stosowanie pozytywnych wzmocnień motywujących dziecko do pracy;

2. Ćwiczenie koncentracji uwagi;

3. Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej;

4. Rozwijanie spostrzeżeń wzrokowych;

5. Rozwijanie i usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej;

6. Doskonalenie ogólnej koordynacji ruchów.

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej