Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut


Postanowienia ogólne

§ 1.

 

1. Miejskie Przedszkole Samorządowe jest przedszkolem publicznym.

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Pyzderskiej 7 w Zagórowie. Terenem działania jest miasto i gmina Zagórów.

3. Ustalona nazwa jest używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Samorządowe

w Zagórowie

ul. Pyzderska 7

62 – 410 Zagórów

4. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

Miejskie Przedszkole Samorządowe

62-410 Zagórów, Pyzderska 7

tel. 063 274 81 05

NIP 667-16-29-320, Reg.000996175

5. Ustalona nazwa Przedszkola używana jest na wszystkich pismach wychodzących z Przedszkola.

6. Organem prowadzącym Przedszkole jest: Gmina Zagórów.

7. Obsługę finansowo – księgową Przedszkola prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zagórowie.

§ 2.

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz U z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Aktu założycielskiego.

3. Niniejszego statutu.

§ 3.

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Przedszkole w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych, ferii wiosennych, przerwy wakacyjnej organizuje pracę opiekuńczo – wychowawczą w przypadku zgłoszenia co najmniej 10 dzieci.

3. Przedszkole pracuje w systemie jednozmianowym w godzinach od 6.30 do 16.30

4. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godz., w tym 5 godz. przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

5. Na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację postawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

§ 4.

3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez:

• Gminę Zagórów,

• Rodziców, w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 5.

1. Świadczenia, udzielane przez Przedszkole, są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu za świadczenia przekraczające czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego reguluje art.14, ust.5a Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2013r. poz. 827). Opłata za jedną godzinę wynosi 1 zł. ( jeden złotych).

3. Nieobecność dziecka w Przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty o której mowa w § 5 pkt 2.

4. Kucharka i pomoce kuchenne korzystają z wyżywienia bezpłatnie.

5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie pracowników Przedszkola z uwzględnieniem 10% zniżki w odpłatności za wyżywienie.

6. W przypadku nieobecności dziecka, zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.

7. Opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego pobiera intendentka do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług.

8. Stawkę dzienną ustala intendent w porozumieniu z Dyrektorem, zgodnie z normami żywieniowymi i aktualnymi cenami.

9. Jadłospisy dzienne i dekadowe opracowywane są na podstawie norm żywieniowych przez kucharkę i intendentkę, akceptowane przez Dyrektora i umieszczane na tablicy informacyjnej.

10. Za prawidłową gospodarkę finansową związaną z żywieniem odpowiada Dyrektor.

11. Rozliczeń finansowych dokonuje intendent w księgowości Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zagórowie.

12. Szczegółową organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia ilość dzieci w oddziale w odniesieniu do wielkości pomieszczeń)

13. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

14. Warunki i sposób wykonania przez Przedszkole zadania, o którym mowa w § 5 pkt. 8, określają odrębne przepisy.

15. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Przedszkole.

16. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia dodatkowe są w całości finansowane przez Przedszkole.

17. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (nauka języka z obcego , nauki religii, zajęcia taneczne i rytmika ) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla 3- 4 letnich i około 30 minut dla 5 letnich.

18. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez Dyrektora placówki.

19. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 6.

1. Przedszkole cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

- kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumienie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

- kształtowaniu czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

- wychowanie zdrowotne i wychowanie przez sztukę,

- wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

- wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

- wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

- wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

- pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń,

- wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

- kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania,

- wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,

b) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,

c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążeniu do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenia,

d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,

e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§ 7.

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

3. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w Programie rozwoju placówki, rocznym Planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8.

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące zasady bhp i ppoż.

d) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

§ 9.

1. W ramach posiadanych możliwości, Przedszkole organizuje formy pomocy skierowane na potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli:

a) psychologiczno – pedagogicznej,

b) logopedycznej,

c) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych, wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,

d) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniu wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

e) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.

2. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami dzieci,

b) nauczycielami lub innymi pracownikami przedszkola,

c) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

d) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

e) placówkami doskonalenia nauczycieli,

f) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka,

b) nauczyciela, wychowawcy, logopedy,

c) dyrektora przedszkola,

d) poradni,

e) pomocy nauczyciela,

f) pracownika socjalnego,

g) asystenta rodziny,

h) kuratora sądowego.

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia,

b) specjalistycznych zajęć logopedycznych,

c) porad i konsultacji.

6. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy po uprzednim badaniu przesiewowym, w formie indywidualnych spotkań w obecności rodzica.

7. Nauczyciele grup przedszkolnych rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym zainteresowania i uzdolnienia.

8. Nauczyciele w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole diagnozę przedszkolną.

9. Nauczyciele w przedszkolu współpracują z rodzicami dziecka, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami o których mowa w § 9, pkt 4.

10. Przepisy zawarte w § 9 punktach 1-9 stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno. Przy planowaniu pracy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczycielki uwzględniają także zalecenie zawarte w orzeczeniach i opiniach.

11. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.

§ 10.

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

a) jednego nauczyciela, w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału,

b) dwóch nauczycieli, w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Rozdział III
Organy przedszkola

§ 11.

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor Przedszkola

b) Rada Pedagogiczna

c) Rada Rodziców

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 12.

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz, prowadzi gospodarkę finansową, administruje nieruchomością przedszkolną oraz sprawuje nadzór pedagogiczny, a jego szczegółowe zadania określają ustawy, rozporządzenia i niniejszy statut.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Dyrektor Przedszkola może powoływać zespoły zadaniowe lub projektowe do realizacji projektów edukacyjnych i zadań ewaluacyjnych . W skład zespołów mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy Przedszkola i rodzice. Zakres zadań i kompetencji zespołów ustala dyrektor Przedszkola w formie zarządzenia.

§ 13.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele, pracujący w Przedszkolu.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zabrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie oraz porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

5. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą sprawy opisane w § 41 ust.1 ustawy o systemie oświaty.

7. Rada Pedagogiczna Przedszkola opiniuje sprawy opisane w § 41 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz określone niniejszym statutem.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) plan finansowy Przedszkola i jego korekty,

b) wnioski Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

c) organizuje pracę placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

d) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.

9. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku.

10. Zebranie mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

11. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje bezpośrednio dotyczące dziecka mogą być udzielana tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 14.

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola.

2. Rada Rodziców reprezentuje rodziców i współuczestniczy w sprawach Przedszkola zgodnie z ustawa o systemie oświaty i niniejszym statutem.

3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych tajnych wyborach.

4. Wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb wyboru rady oddziałów i rady rodziców określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.

5. Kompetencje rady rodziców określają art. 54 ustawy o systemie oświaty oraz niniejszy statut.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania fundusz określa regulamin działalności Rady Rodziców.

§15.

1. Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organami Przedszkola, zasady zatwierdzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów Przedszkola.

2. W przypadku sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy zasad współpracy między organami Przedszkola Dyrektor Przedszkola powołuje zespół w składzie :

- dyrektor Przedszkola,

- przedstawiciel rady pedagogicznej,

- przedstawiciel rady rodziców w celu wypracowania dobrego rozwiązania.

3. Dyrektor Przedszkola może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie przedszkola lub w sprawie opisanej w niniejszym statucie. Dyrektor podejmuje decyzje po wysłuchaniu członków zespołu.

4. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto.

5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem a rodzicem.

6. W sprawach spornych dotyczących dziecka ustala się, co następuje:

- Rodzic dziecka zgłasza swoje zastrzeżenia do nauczycielki oddziału przedszkolnego,

- Nauczycielka przedstawia sprawę dyrektorowi Przedszkola,

- Sprawę rozstrzyga dyrektor Przedszkola po wysłuchaniu rodzica dziecka.

Rozdział IV
Organizacja przedszkola

§ 16.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 120.

4. Liczba oddziałów w przedszkolu uwarunkowana jest liczbą przyjętych dzieci.

5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowywany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

6. Arkusz organizacji Przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

7. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci i czas poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

8. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkuszu organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i dostosowany jest do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci.

11. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorakie formy krajoznawstwa i turystyki.

12. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym w Przedszkolu zachowywane są następujące proporcje zagospodarowania czasu w ciągu tygodnia:

a) co najmniej jedną piata czasu nauczycielki przeznaczają na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

b) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku dzieci 3 i 4 letnich - jedną czwartą ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na stadionie, w parku, w lesie itp.( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze),

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tym czasie mieszczą się czynności opiekuńcze, organizacyjne, samoobsługowe i inne).

§ 17.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, bądź inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców ( upoważnienie pisemne w Karcie zgłoszenia do przedszkola).

2. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

3. Rodzice lub prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka, odbieranie z przedszkola przez osobę przez nich upoważnioną.

4. Przedszkole organizuje dowozy dla dzieci 5 letnich zamieszkujących powyżej 3 km w następujących formach:

a) dowozy dzieci busem do Przedszkola,

b) refundowanie biletu na autobus szkolny,

c) doprowadzanie i odbieranie dzieci przez osobę upoważnioną z przystanku autobusowego,

d) doprowadzanie dzieci przez osobę upoważnioną do miejsca odjazdu busa z Przedszkola.

5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej – osobiście lub telefonicznie.

§ 18.

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

a) uchylony

b) dzieci pięcioletnie,

c) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,

d) dzieci matek lub ojców wobec których orzeczono stopień niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji,

e) dzieci z rodzin zastępczych (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999r.),

f) dzieci już uczęszczające do danego przedszkola,

g) dzieci obojga rodziców pracujących,

h) dzieci rodziców niepracujących.

3. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w okresie od 1 marca – 31 marca bieżącego roku.

4. Przyjęcia dziecka do Przedszkola dokonuje Dyrektor. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci do Przedszkola niż jest miejsc, Dyrektor przedszkola powołuje Komisje Rekrutacyjną.

5. Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać z Przedszkola, wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie. W późniejszym terminie dzieci przyjmowane są tylko w przypadku wolnych miejsc.

6. Informacja o wynikach rekrutacji jest wywieszona na tablicy ogłoszeń w przedszkolu do 15 maja bieżącego roku.

§ 19.

1. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może podjąć decyzję o skreślaniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) nie uczęszczania dziecka do Przedszkola bez uzasadnionej przyczyny przez co najmniej dwa miesiące,

b) zalegania z uiszczenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres dwóch miesięcy,

c) utajenie przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która umożliwia przebywanie dziecka w grupie,

d) braku możliwości przystosowania się do grupy dzieci powodujących zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych dzieci,

e) niemożności zapewnienia odpowiedniej pełnej opieki, a co za tym idzie braku możliwości wywiązywania się przez przedszkole z realizacji zadań statutowych,

f) z powodu głębokich dysfunkcji rozwojowych wymagających opieki i pomocy specjalistów

g) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/opiekunowie otrzymają na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzja podjęta wskutek odwołania ma charakter ostateczny.

Rozdział V
Wychowankowie przedszkola

§ 20.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od ukończenia 2,5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkolnej.

2. uchylony

3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórowie - po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw dziecka.

Rozdział VI
Rodzice

§ 21.

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji,

d) przyprowadzenie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

e) przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola,

f) przyprowadzenie do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych,

g) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,

h) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 22.

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określa drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami, wynikającymi z Programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola.

§ 23.

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać za zakończenie roku szkolnego dyplom lub list pochwalny Dyrektora.

§ 24.

Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:

a) zebrania grupowe,

b) konsultacje oraz rozmowy indywidualne z dyrektorem oraz nauczycielami,

c) kącik dla rodziców,

d) zajęcia otwarte,

e) uroczystości wg kalendarza imprez.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 25.

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi prawami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) przeprowadzanie z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - diagnozy przedszkolnej,

e) znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

f) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,

g) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowywania,

h) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

i) współpraca ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną,

j) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swych kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

k) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

l) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

m) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach nauczania i wychowywania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań, wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

n) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

o) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,

p) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

q) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,

r) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 26.

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego za swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalania pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

c) włączeniu rodziców w działalność Przedszkola.

§ 27.

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 28.

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych:

a) w Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy obsługi, w liczbie 11 osób:

- 1 intendent,

- 3 pracowników kuchni,

- 6 opiekunek dziecięcych – pomocy nauczycielek,

- 1 woźny - palacz)

b) podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

c) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

d) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 29.

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane przez uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor Przedszkola po wprowadzeniu co najmniej trzech zmian do Statutu może opublikować zarządzeniem jednolity tekst.

3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

4. Regulaminy działalności, uchwalone przez organy działające w przedszkolu, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

8. Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2013r.

Dyrektor Przedszkola

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej