Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin

1. Wychowankami przedszkola mogą być dzieci od ukończenia 2,5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.

2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3. Rekrutacja do przedszkola trwa od 1 do 31 marca każdego roku. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierają z kancelarii przedszkola lub strony internetowej przedszkola www.przedszkole-zagorow.pl z zakładki Dokumenty do pobrania „Kartę zgłoszenia dziecka” oraz „Deklarację Rodziców/prawnych opiekunów dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu”, które po wypełnieniu składają u Dyrektora Przedszkola w w/w terminie.

4. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w obecnym roku szkolnym – wyrażają zgodę na uczęszczanie do Przedszkola swojego dziecka w następnym roku szkolnym poprzez złożenie „Deklaracji Rodziców/Prawnych Opiekunów dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu”.

5. W czasie dni wolnych od pracy przedszkole organizuje dyżur dla dzieci obojga rodziców pracujących. Zgłoszenia na dyżur przyjmowane są do godziny 9:00 dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy.

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

7. Opłaty za przedszkole pobiera intendentka do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu świadczenia usług. Rodzice zobowiązują się do uiszczania: opłaty za wyżywienie, opłaty za świadczenia przekraczające „Podstawę programową wychowania przedszkolnego”.

8. Stawki żywieniowe na rok szkolny 2014/2015 zostały skalkulowane następująco:

- śniadanie – 2,10 zł.

- obiad – 3,50 zł.

- podwieczorek – 1,40 zł.

- podwieczorek grupy popołudniowej – 2,10 zł.

Dzienna opłata dla dzieci korzystających z 2 posiłków – 5,60.

Dzienna opłata dla dzieci korzystających z 3 posiłków – 7,00.

9. Opłatę za pobyt dzieci za świadczenia przekraczające „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” reguluje Uchwała NR XXV/260/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie określenia bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie.

10. Niedokonanie zapłaty w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych od następnego dnia po upływie terminu płatności.

- Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z Nr 16, popz 93 ze zm.).

- Ustawa z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r.nr 143, poz. 1199 ze zm).

11. Dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Dyrektor w porozumieniu z rodzicami zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice.

12. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dziecka, zobowiązuje się rodziców do ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących przekazywania dziecka nauczycielce, oraz odbierania dziecka przez rodziców lub inne dorosłe osoby upoważnione przez rodziców.

Dyrektor Przedszkola

Zagórów, 01września 2014r.

mgr Radosława Janicka

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej