Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wychowawczy

Miejskiego Przedszkola Samorządowego BOCIANI ZAKĄTEK w Zagórowie

Nasze hasło to: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,

aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”

Wstęp

Zadania przedszkola:

1. Zbadanie oczekiwań rodziców w zakresie metod wychowawczych.

2. Poznanie i stosowanie metody skutecznego oddziaływania wychowawczego.

3. Systematycznie przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych uczących dzieci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniących je przed niebezpieczeństwem.

4. Współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu otoczenia opieką i terapią dzieci dotkniętych przemocą.

5. Współdziałanie z rodzicami, wykorzystując skuteczne środki komunikacji interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów.

6. Wspieranie działań wychowawczych rodziców, integrowanie oddziaływań wychowawczych własnych, rodziny i środowiska.

7. Prowadzenie dostosowanych do możliwości dzieci form kształtujących asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętność słuchania innych i skuteczną komunikację międzyludzką.

8. Stosowanie systemu wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

9. Uczenie tolerancji i akceptacji inności.

10. Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Słupcy:

- „Czyste powietrze wokół nas”

- „Mamo, Tato, co Wy na to?”

- „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Obowiązki nauczycieli:

1. Systematyczne poszerzanie zakresu swoich kompetencji wychowawczych.

2. Poznanie środowiska wychowawczego dziecka, w szczególności oczekiwania rodziców wobec przedszkola.

3. Tworzenie bezpiecznej dla dziecka atmosfery, warunkującej zdrowie fizyczne i psychiczne.

4. Kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie z wartościami: dobra, prawdy, piękna, miłości, przyjaźni, odpowiedzialności, współdziałania, szacunku, zdrowia, postaw ekologicznych i patriotycznych.

5. Stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci.

6. Eliminowanie zachowań niepożądanych.

7. Ścisłe współdziałanie z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8. Wzajemne wspieranie swoich działań w ramach współpracy koleżeńskiej.

9. Przekazywanie rodzicom informacji o stanie rozwoju dziecka według zaleceń ujętych w podstawie programowej.

Zadania do realizacji, założenia programu:

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka w grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

• samoobsługa i czynności higieniczne,

• zabawy samorzutne,

• zajęcia i zabawy zorganizowane,

• spożywanie posiłków,

• spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu.

Cel główny

Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

Cele szczegółowe:

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych:

• poznawanie i przestrzeganie podstawowych zasad i zabiegów higienicznych na rzecz własnego zdrowia fizycznego i psychicznego,

• wdrażanie nawyków higienicznych, kulturalnych,

• usamodzielnianie dziecka,

• eliminowanie zachowań agresywnych,

• przestrzeganie kompromisu w zabawie,

• poznanie zasady savoir-vivre’u.

2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie:

• budowanie systemu wartości,

• wskazywanie dzieciom tego co dobre i złe,

• kształtowanie odporności emocjonalnej,

• rozpoznawanie uczuć, emocji,

• radzenie sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

• radzenie sobie ze stresem i porażkami,

• podejmowanie prób kontrolowania swojego zachowania,

• nabywanie nawyków poprawnego stosowania zwrotów grzecznościowych,

• przestrzeganie umów i zasad zawartych w kodeksie grupowym,

• kształtowanie poprawnych relacji z dziećmi i dorosłymi,

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie,

• kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny.

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych:

• nabywanie zwyczaju reagowania na wezwania i polecenia nauczyciela,

• współdziałanie z rówieśnikami,

• zgodne współdziałanie w zespole i podejmowanie prób rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji,

• rozumienie konieczności szanowania działalności innych (nie przeszkadzanie innym),

• uważanie słuchanie,

• szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce,

• uznawanie wzajemnych praw do uczestnictwa w zajęciach, rozmowach.

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole:

• przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw,

• zachowanie prawidłowej postawy przy stole,

• prawidłowe posługiwanie się sztućcami,

• stosowanie zasady kulturalnego zachowania się przy stole i w trakcie spożywania posiłków,

• wdrażanie nawyku spożywania zdrowej żywności.

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:

  • • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  • • nie oddalanie się od grupy, nauczycieli i rodziców,
  • • reagowanie na sygnał nauczyciela,
  • • nauka bezpiecznych relacji w stosunku do nieznajomych osób,
  • • unikanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu – zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń rekreacyjnych,
  • • właściwe zachowanie podczas korzystania ze środków transportu.

Oczekiwane rezultaty:

1. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, dziecko:

• przejawia samodzielność w czynnościach samoobsługowych,

• zna zasady dbałości o zdrowie i przestrzega ich,

• stara się być samodzielne,

• rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania czynności higienicznych,

• wykonuje prawidłowo podstawowe czynności higieniczne.

2. Kształtowanie umiejętności społecznych, zgodne funkcjonowanie w grupie, dziecko:

• organizuje sobie zabawę,

• ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić,

• przestrzega reguł i umów grupowych,

• orientuje się w tym co dobre i złe,

• współdziała w zabawie,

• dba o porządek,

• umie określić jakie zachowania są pozytywne, a które nie,

• szanuje wytwory i pracę innych,

• rozumie, że inni mają takie same potrzeby jak ono (uczestnictwa w zabawach, korzystania z zabawek),

• właściwie rozwiązuje konflikty – jest zdolne do kompromisów,

• swobodnie porozumiewa się z rówieśnikami i osobami dorosłymi,

• uzasadnia swoje postępowanie,

• nazywa swoje emocje.

3. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć zorganizowanych, dziecko:

• uważnie słucha, co ktoś do niego mówi,

• respektuje polecenia nauczyciela,

• współdziała z rówieśnikami,

• skupia uwagę na wykonywanej czynności,

• sygnalizuje chęć wypowiadania się.

4. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowania przy stole, dziecko:

• zachowuje prawidłową postawę podczas spożywania posiłku,

• prawidłowo posługuje się sztućcami,

• stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków,

• rozumie konieczność jedzenia potraw niezbędnych dla prawidłowego rozwoju i zdrowia.

5. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym, dziecko:

• stosuje zasady ruchu drogowego, nie oddala się od grupy, nauczyciela

• reaguje na sygnał nauczyciela,

• bawi się bezpiecznie w ogrodzie przedszkolnym,

• rozumie zasady sportowej rywalizacji.

Wzmocnienia

Zasady budowania systemu motywacji:

• nagrody należy dobrać do zainteresowań i upodobań dziecka,

• łączyć nagrody konkretne ze społecznymi,

• stosować nagrody zaraz po wystąpieniu zachowania pożądanego,

• przechodzić od nagrodzenia ciągłego do sporadycznego,

• unikać nadmiaru nagród,

• skonsultować nagrody z rodzicami – przeprowadzić ankietę,

• nagroda nie może być zbyt dostępna, stosowana w domu lub w innych sytuacjach,

• nagradzać również próby wykonania czynności, wysiłek, a nie tylko efekt,

• nagroda powinna być różnorodna, weryfikowana,

• w miarę potrzeby należy stworzyć indywidualny system motywacji dla trudnego dziecka,

• zachować konsekwencję w stosowaniu wzmocnień.

Warunki dokonania wyboru potencjalnych wzmocnień:

• należy wziąć pod uwagę wiek dziecka, rozpoznać jego zainteresowania,

• należy dokładnie określić zachowania, które chce się wzmacniać (zmienić),

• należy jasno ustalić i wypisać potencjalne wzmocnienia,

• uwzględnić we wzmocnieniach różnego rodzaju nowości,

• wykorzystać wzmocnienia naturalne.

Jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych:

• ograniczać zbędne wypowiedzi,

• kierować polecenia do grupy, a gdy jednostka nie reaguje – do niej kierować jednakowe polecenie,

• wydawać krótkie polecenia, długie dzielić na etapy,

• nie krzyczeć,

• stosować podpowiedzi werbalne.

Zasady wdrażania grupowego systemu motywacji

W każdej grupie powinna się znajdować tablica ilustrująca zasady prowadzenia grupowego systemu motywacji:

 Grupowy system motywacji stosowany jest w okresie tygodniowym. Głównym celem jest zdobycie nagrody tygodnia. Warunkiem otrzymania nagrody tygodnia jest zdobycie np. serduszka ( w zależności od pomysłu nauczyciela) w każdym kolejnym dniu od poniedziałku do piątku. Symbolem zdobycia nagrody tygodnia jest znak uśmiechniętej buźki.

Przykładowe wzmocnienia stosowane w systemie motywacji

1. Nagrody społeczne:

• pochwała bezpośrednia (indywidualna),

• pochwała pośrednia (przed grupą),

• pochwała przed rodzicem,

• pochwała przed dyrektorem.

2. Nagrody rzeczowe:

• duże serduszka w systemie nagród dnia,

• uśmiechnięta buźka w systemie nagrody tygodnia– naklejka na ubraniu,

• zabawa ulubioną zabawką,

• nagroda tygodnia – np. opiekowanie się w domu przez weekend maskotką grupy lub inna nagroda wybrana przez grupę

Stosowane w przedszkolu konsekwencje za nieprzestrzeganie ustalonych norm zachowań

• kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie (przeproszenie, naprawienie),

• ustne pouczenie nauczyciela,

• odmówienie dziecku nagrody,

• „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania.

Kodeks przedszkolaka

1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.

2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

3. Szanuję cudzą własność.

4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuje od innych.

5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.

6. Bawię się, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.

7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.

8. Próbuje samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu.

9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam.

10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.

 Program wychowawczy musi podlegać ewaluacji, która pozwoli podjąć, czy ma być on dalej realizowany w takiej formie, w jakiej jest dopuszczony do użytku, czy należy go zmodyfikować.

Ewaluacja programu

 Program zostanie poddany ewaluacji w cyklu półrocznym. Sposoby ewaluacji:

1. Ankieta dla rodziców,

2. Arkusz obserwacji dziecka,

3. Arkusz analizy sytuacji wychowawczej w grupie,

4. Ankieta dla nauczycieli dotycząca realizacji programu wychowawczego w przedszkolu,

5. Inne dokumenty dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego dotyczące programu wychowawczego

 Wnioski z realizacji programu określi dyrektor w raporcie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, w terminie do końca danego roku szkolnego. Wyniki i wnioski z realizacji programu zostaną uwzględnione w planowaniu działań wychowawczych w następnym roku szkolnym.

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie został zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr IV/2010 z dnia 15.09.2010r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej