Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Koncepcja pracy

1. MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło to: „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech,

aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza”

MISJA PRZEDSZKOLA

- Zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie

- Zapewnia możliwość wspólnej zabawy w bezpiecznych warunkach

- Wspiera działania wychowawcze rodziny

- Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej

- Promuje zdrowie, zachowania przyjazne przyrodzie, rozwija kompetencje społeczne

2. WIZJA PRZEDSZKOLA

(uwzględnia wymagania określone w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7.10.2009 r.)

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBISTE PRZEDSZKOLA

 Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej, psychologii, języka angielskiego i niemieckiego, rytmiki, nauczyciel tańca, pedagog. W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji i ewaluacji. Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez uruchomienie procedury oceniania i nagradzania.

 Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sala plastyczna, gabinet logopedyczny, gabinet terapeutyczny oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I EFEKTY

 Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Zarówno wspomaganie rozwoju jak i edukacja dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

Nasze zasady to:

- Zaspakajanie potrzeb dziecka,

- Organizowanie aktywności dziecka,

- Indywidualizacja oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka,

- Organizowanie środowiska, umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko,

- Integrowanie procesu wychowania i edukacji.

 Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i bezpieczeństwo, aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, odpowiedzialność, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 Przedszkole stosuje tradycyjne metody wychowania przedszkolnego, oraz nowatorskie rozwiązania metodyczne.

Metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

1. Metody czynne

- Metoda samodzielnych doświadczeń

- Metoda kierowania własną działalnością dziecka

- Metoda zadań stawianych dziecku

- Metoda ćwiczeń utrwalających

2. Metody oglądowe

- Obserwacja i pokaz

- Osobisty przykład nauczyciela

- Udostępnianie sztuki / dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne

3. Metody słowne

- Rozmowy

- Opowiadania,

- Zagadki

- Objaśnienia i instrukcje

- Sposoby społecznego porozumiewania się

- Metody żywego słowa

Nowatorskie rozwiązania metodyczne:

- System edukacji przez ruch D. Dziamskiej

- Metodę projektu

- Twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,

- Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz

- Metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

- Metody aktywizujące

- Aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss

- Techniki twórczego myślenia

- Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak

WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form znajdują się m.in. uroczystości: Pasowanie na Przedszkolaka, Pasowanie na Zerówkowicza, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Chłopca, Mikołajki, Wigilia, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Zielony Dzień na Powitanie Wiosny, Zatańcz z Nami w Zagórowie, Dzień dziecka, Festyn Rodzinny, Zakończenie Roku Szkolnego. Rodzice dzieci mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączyć się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Placówka zapewnia częste kontakty na linii przedszkole-dom. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwia podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne takie jak „Sprzątanie świata” czy selektywna zbiórka odpadów.

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

 Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie ustala Przedszkolny Zestaw Programów obowiązujący w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie na dany rok szkolny.

 Zgodnie z art.22a ust.8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 ze zm./ w 27 sierpnia 2013r. i Rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników /Dz. U. z 2009r. nr 89, poz. 730/

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

 Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole ma swoje imię, logo, hymn, oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

- Pasowanie na Przedszkolaka,

- Sprzątanie Świata,

- Dzień Chłopca,

- Święto Pluszowego Misia,

- Święto Białego Bociana,

- Mikołajki,

- Jasełka,

- Bal Karnawałowy,

- Biesiada z Babcią i Dziadkiem,

- Dzień Kobiet,

- Dzień Wiosny,

- Dzień Ziemi,

- Dzień Matki,

- Dzień Ojca,

- Zatańcz z Nami w Zagórowie,

- Dzień Rodziny

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę stronę internetową www.przedszkole-zagorow.pl , a także gadżety m.in. koszulki z logo, ulotki.

SYLWETKA ABSOLWENTA

- dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych

- dobrze rozwinięte procesy poznawcze

- potrafi współdziałać w zespole

- zainteresowany nauką i literaturą

- samodzielny

- aktywny w podejmowaniu działań

- lubi działania twórcze

- wrażliwy estetycznie

- akceptuje zdrowy styl życia

- bogata wiedza o środowisku przyrodniczym

- gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie została zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną Uchwałą Nr V/2010 z dnia 03.11.2010r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej