Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie

Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • brak opisów zdjęć

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Radosława Janicka.
 • E-mail: przedszkolezagorow@gmail.com
 • Telefon: 632748105

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
 • Adres: Pyzderska 7
  62-410 Zagórów
 • E-mail: przedszkolezagorow@gmail.com
 • Telefon: 632748105

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejskie Przedszkole Samorządowe, ul. Pyzderska 7, 62-410 Zagórów                              

Do budynku prowadzą 2 wejścia: wejście główne od strony ulicy Pyzderskiej, drugie wejście znajduje się od strony bocznej przez pomieszczenia przylegające do kuchni.  Do głównego wejścia prowadzą niskie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Jest to budynek parterowy.  W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wejście do przedszkola, hol główny, gabinety korytarze i pomieszczenia znajdujące się w budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym. W budynku nie ma oznaczeń Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824) osoby głuchoniemy i niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w przedszkolu.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt u Dyrektora, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: przedszkolezagorow@gmail.com

faksem na nr 632748105,

telefonicznie na 632748105

drogą pocztową na adres:

Miejskie Przedszkole Samorządowe w Zagórowie

ul. Pyzderska 7,

62-410 Zagórów

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Biuletyn Informacji Publicznej